Aalborg Friskole

Privatlivpolitik (GDPR)

Oplysningspligt vedrørende behandling og opbevaring af elevers og disses forældremyndighedsindehavers persondata

Almindelige informationer:

Skolen har brug for at indhente personoplysninger om eleven og dennes forældre i forbindelse med indmeldelse på:

 

Aalborg Friskole

Sohngaardsholmsvej 47

9000 Aalborg

 

PRIVATLIVSPOLITIK Aalborg Friskole – INDSKREVNE BØRN OG ELEVER

 

Som forældre til et barn indskrevet på Aalborg Friskole modtages denne orientering i forbindelse med indskrivningen, fordi Aalborg Friskole jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 13 er forpligtet til at give dig/jer en række oplysninger i forbindelse med, at Aalborg Friskole behandler personoplysninger om jeres barn.

 

Aalborg Friskole er forpligtet til at orientere om følgende forhold: 

 

 1. DATAANSVARLIG

Aalborg Friskole er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har indsamlet på jeres barn.

 

Kontaktpersonen vedrørende databeskyttelse på Aalborg Friskole er Nicolai Lange, der kan kontaktes på nl@aalborg-friskole.dk

Skolens CVR nr. er: 65712717 1. OPLYSNINGER DER BEHANDLES

Aalborg Friskole behandler følgende oplysninger om jer som forældre:

 

 • Navn og adresse 
 • Telefonnummer
 • E-mailadresse
 • CPR-nr. 

 

Aalborg Friskole behandler følgende oplysninger om jeres barn:

 

 • Navn og adresse 
 • CPR-nr.
 • Sygdoms- og helbredsoplysninger
 • Billeder og video

 

 1. FORMÅL FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Aalborg Friskole behandler personoplysninger for at kunne opfylde vores forpligtelser som skole, om jer som forældre til følgende formål:

 

 • Indskrivning af jeres barn på Aalborg Friskole
 • Oprettelse af jer som forældre på SkoleIntra, UVSkole (Oprettelsen sker på baggrund af cpr. nr.)
 • Oplysninger opbevares i fysisk arkiv samt på skolens google-drev.
 • Oprettelse af fælles klasseliste med forældreoplysninger

 

Aalborg Friskole behandler personoplysninger om jeres barn til følgende formål:

 

 • Indskrivning og skolegang på Aalborg Friskole
 • Oprettelse af barn på SkoleIntra, Kom & Gå og UV-data fra 2022.
 • Oplysninger opbevares i fysisk arkiv samt på Google drev.
 • Billeder bruges til hjemmeside, facebook og intranet til at vise billeder fra hverdagen og skolegangen på Aalborg Friskole

 

 1. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger på jer som forældre følger af:

 

 • Interesseafvejning 
 • Sikring af entydig identifikation på SkoleIntra, Kom & Gå og UV-data.
 • Oplysninger opbevares i fysisk arkiv samt på drev.
 • Samtykke (deling af navn, adresse og telefonnummer på fælles klasseliste)

 

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger om jeres barn følger af:

 

 • Interesseafvejning 
 • Sikring af entydig identifikation på SkoleIntra, Kom & Gå og UV-data.
 • Oplysninger opbevares i fysisk arkiv samt på drev.
 • Lovgivning (Lov om friskoler og private grundskoler)
 • Samtykke (billeder og video) 1. HVEM DELES OPLYSNINGERNE MED

Aalborg Friskole videregiver eller overlader jeres personoplysninger til følgende modtagere:

 

 • SkoleIntra (databehandler)
 • Andre forældre i klassen (klasselister)
 • Fordelingssekretariatet
 • Bopælskommuner
 • Kon & Gå
 • UV-data elevadministration
 • Oplysninger opbevares i fysisk arkiv samt på drev.

 

Aalborg Friskole videregiver eller overlader personoplysninger om jeres barn til følgende modtagere:

 

 • SkoleIntra (databehandler)
 • Undervisningsministeriet
 • Fordelingssekretariatet
 • Bopælskommuner
 • Kon & Gå
 • UV-data elevadministration
 • Oplysninger opbevares i fysisk arkiv samt på drev.

 

Aalborg Friskole har indgået databehandleraftale med SkoleIntra, UV-data og Easyiq. 

 

Dine oplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU/EØS.

 

 1. OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER OG SLETNING HERAF

Skolen opbevarer personoplysninger i henhold yil retningslinier på området. Overordnet opbevarer vi alene personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen.

 

 1. SAMTYKKE OG RETTEN TIL AT TRÆKKE DET TILBAGE 

I forbindelse med indskrivningen indhentes der samtykke til, at Aalborg Friskole må lave en klasseliste med jeres navn og telefonnummer, der må deles med de øvrige forældre i jeres barns klasse.

 

Der indhentes også samtykke til, at vi må tage og dele billeder af jeres barn i skolesammenhænge samt at der må tages video af jeres barn til undervisningsbrug.

 

I har til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage. Dette kan gøres ved skriftlig henvendelse pr. mail til km@aalborg-friskole.dk, eller Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg.

 

Hvis I vælger at trække samtykket tilbage, påvirker det ikke lovligheden af Aalborg Friskole behandling af personoplysninger på baggrund af tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis samtykket tilbagetrækkes, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

 1. DINE RETTIGHEDER 

I har efter Databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Aalborg Friskole behandling af oplysninger om jer og jeres barn.

 

Hvis I vil gøre brug af jeres rettigheder, skal I kontakte Aalborg Friskole pr. mail til km@aalborg-friskole.dk, eller Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg.

 

I har følgende rettigheder:

 

 • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). I har ret til at få indsigt i de oplysninger, som Aalborg Friskole behandler om jer.

 

 • Ret til berigtigelse (rettelse). I har ret til at få urigtige oplysninger om jer selv eller jeres barn rettet.

 

 • Ret til sletning. I særlige tilfælde har I ret til at få slettet oplysninger om jer eller jeres barn, inden tidspunktet for Aalborg Friskole almindelige generelle sletning indtræffer.

 

 • Ret til begrænsning af behandling. I har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af jeres eller jeres barns personoplysninger begrænset. Hvis I har ret til at få begrænset behandlingen, må Aalborg Friskole fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med jeres samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 

 • Ret til indsigelse. I har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Aalborg Friskoles ellers lovlige behandling af jeres personoplysninger.

 

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). I har i visse tilfælde ret til at modtage jeres eller jeres barns personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

I kan læse mere om jeres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som kan findes på www.datatilsynet.dk.

 

 1. KLAGE TIL DATATILSYNET

I har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis I er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

 

Senest opdateret april 2024

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33