Aalborg Friskole

Vurdering af undervisningsmiljøet (UMV)

Undersøgelsen blev gennemført i efteråret 2023 og analyseret i foråret af skoleleder og undervisningsmiljørepræsentanter (UMR) for elevrådet.

Besvarelsesprocenten var 92 % for 8.-9. kl., 81 % i 6.-7. kl., 79 % for 3.-5. kl. og 51 % for 0.-2. kl. 

Onlineredskabet “klassetrivsel.dk” blev anvendt denne gang. Det viste sig ikke at være helt egnet, da flere spørgsmål gik igen i undersøgelsen, og at antallet af spørgsmål derfor var for mange.

 

Vi kan konstatere følgende positive og negative sider ved elevernes undervisningsmiljø 

Her gør vi det godt

Her skal kigge nærmere

 • Generel lav grad af mobning
 • Mange børn sætter pris på at der er noget sjovt og flot at kigge på på skolen.
 • Børnene oplever, at der er meget flot at kigge på. At skolen visuelt og æstetisk er et rart sted at være.
 • Børn oplever, at der er god faciliteter udendørs at være på. 
 • Børnene giver udtryk for at være glade for at gå i skole og have stor grad af tillid til de voksne.
 • Børnene giver udtryk for at være ansvarlige hvis andre mistrives.
 • Børnene foretrækker og er glade for at arbejde sammen med andre. Det er gennemgående svar på tværs af alle klasser.
 • Der opleves tilfredshed med skolens indeklima: Lys, temperatur og luftkvalitet. 
 • Fra de større klasser er der tvivl om hvordan man påvirker undervisningen.
 • Der er en tendens til at eleverne oplever at deres lyst til at lære bliver mindre i 7.-9. kl.

 • Oplevelse af at blive forstyrret af larm i timerne, bliver dog mindre fra 0. – 2. kl. 

 • Stole- og bordjustering i indskolingen træder frem som noget der ønske bedret. 

 • Ønske om adgang til flere toiletter i indskolingen. 

 • I overbygningen gives udtryk for at uro opstår i timerne hvis børnene sidder for længe og hvis det der arbejdes med er for svært.

 

 

Handlingsplan

Målgruppe / emne

Indsats

Analyse og ønsket mål for indsatsen

Ansvarlig 

Tidsplan 

Digital dannelse

Revidere og opdatere hvor, hvornår og hvordan der er undervises i digital dannelse. 

At eleverne opnår bedre forståelse for hvad der påvirker dem i deres digitale liv.

At de bedre evner at forholde sig kritisk og analytisk til sociale medier og de interesser der lægger bag.

At de får bedre basis-viden om en computer og de bagvedliggende mekanismer indenfor teknologi.  

Skoleleder.

Slut skoleår 23/24

 

Herefter evaluering 01.12.24 og ultimo 24/25 

Elevdemokrati og motivation for at lære. 

Pædagogisk evaluering.

Opfølgende samtale og spørgsmål til 6. – 9. kl. 

Elevrådet i dialog med klasserne herom.

At eleverne oplever at være i dialog med lærerne om deres udbytte af undervisningsformen. 

At de for bedre indsigt i skiftet fra mellemtrin til, indholdsmæssigt lidt smallere fagmål aht. afgangsprøve i 9. kl. 

At lærerne har fokus på den enkeltes motivation for at lære. 

Skoleleder

Slut skoleår 23/24

 

Herefter evaluering 01.12.24 og ultimo 24/25  

Uro i undervisningen

Spørgeskema peger på at oplevelsen af uro er mest markant i 0. kl. og aftager henimod 2. kl. 

Det er en naturlig bevægelse ifm. at lære at gå på skolen.

Der skal være fokus på, at der ikke skal være for meget støj i timerne.

Skoleleder

Slut skoleår 23/24

 

Løbende fokus

Toiletfaciliteter i indskolingen

Undersøgelse om muligheder for at fordele skolens toiletter anderledes.

At navnligt børn i indskolingen, der ofte mere “akut” skal på toilet, har bedre flere toiletter til rådighed.

Skoleleder, teknisk serviceleder

Ultimo 23/24

Justering af borde og stole.

Lægge opgaven i årshjul for teknisk serviceleder. 

At borde og stole passer til det enkelte barn.

Skoleleder, teknisk serviceleder

August og januar.

Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33