Aalborg Friskole

Et værdifuldt fællesskab

Vi arbejder for at bevare barnets lyst til læring. Vi ser barnet som et helt menneske og tager afsæt deri for at udvikle barnets selvværd og dets evne til at mestre livet. Aalborg Friskole er et fællesskab, og herudfra arbejder vi med vores værdier.

Værdier som virker i relationerne på skolen – og som ses i hverdagen. Værdier der er fælles, men som fremtræder på forskellig vis om det er i 0. kl. eller 9. kl. eller i Fritter.

Læs om de enkelte gruppers hverdag med værdierne her på siden.

Rød gruppes værdier (0. - 2. klasse)

Gul gruppes værdier (3. - 5. klasse)

Grøn gruppes værdier (6. - 7. klasse)

Grøn gruppes værdier (6. - 7. klasse)

Nysgerrighed

Vi arbejder kontinuerligt med at pirre elevernes faglige nysgerrighed. Det gør vi blandt andet ved at arbejde med forskellige opgaveformer: Åbne opgaver og projektorienterede opgaver, hvor eleverne skal forholde sig til sig selv, den nære omverden og det samfund, de er i og bliver en stadig større del af. Sideløbende arbejder vi med at udvikle elevernes nysgerrighed på sig selv og fællesskaberne, de indgår i på skolen.

Fordybelse

Fordybelse er vigtig, men den er udfordret af zapper-kulturen. Vi arbejder på at bevare og udvikle elevernes evne til fordybelse via fokus på gruppe- og projektarbejdsformen samt elevinvolvering i halvårsplanlægningen af fagene.

Kritisk sans

Vi arbejder med at anerkende og udvikle den enkelte elevs tro på sig selv – både i faglige og personlige sammenhænge. Vi vægter at give alle taletid, udvikle holdninger og argumenter samt at fremme diskussionslysten. Samtidig lægger vi vægt på at udfordre hver enkelt, gruppen og klassen i forhold til at forholde sig kritisk til udsagn og nyheder fra omverdenen – f.eks. de sociale medier, øvrige nyheder og kilder.

Ansvarlighed

I Grøn gruppe arbejder vi videre med det fælles ansvar, som eleverne møder på hele skolen. I 6. klasse bliver eleverne “skole-venner” med 0. klasse. Her arbejdes med det fælles ansvar for at bevare og fremme fællesskabet om at lave skole, hvor der er en accept af forskelligheder. Både store og små har et fælles ansvar over for hinanden. 6. og 7. klasse arbejder årligt med et 14 dages musicalforløb, hvor eleverne møder et stort krav om medansvar for skrivning, produktion, øvning og fremførelse for skolen og forældrene. Årlige lejrskoler bruges ligeledes til at videreudvikle elevernes selvstændighed og ansvarlighed.

Glæde

Glade børn, der glæder sig til at komme i skole, er en mærkesag for os på Aalborg Friskole. Denne glæde forsøger vi at fremme ved at give eleverne ansvar for at dyrke fællesskabet i klassemiljøet, i gruppen og for hele skolen. Dette gøres f.eks. via trivselssamtaler i klassens time, ansvarlighed ift at være skole-venner for de yngre elever og gennem en tryg hverdag med højt til loftet og plads til forskellighed.

Blå gruppes værdier (8. - 9. klasse)

Blå gruppes værdier (8. - 9. klasse)

Nysgerrighed

Mærk verden …
I blå gruppe arbejder vi problemorienteret, inddrager samfundet og børnenes oplevelser i den verden, de møder og er en del af. I hverdagen forsøger vi at styrke børnenes nysgerrighed ved at ramme dem dér, hvor de er i deres liv, men også ved at introducere dem for konkrete og undersøgende aktiviteter.

Fordybelse

Jeg tænker, altså er jeg …
I Blå gruppe fordyber vi os først og fremmest i gruppens fællesskab for at skabe de optimale rammer for personlig fordybelse og læring. Vi arbejder projektorienteret og tværfagligt og forsøger at skabe en langsomhed, der giver ro og tid til fordybe sig. Da samfundet i høj grad bærer præg af hurtighed og sjældent giver tid til at gå under overfladen, er dette noget vi bestræber

Kritisk sans

Din mening tæller!
Blå gruppe er et sted, hvor man lærer vigtigheden af rummelighed, samt forståelsen af diversitet. Vi er alle forskellige og skal alle lære at navigere i forskellighederne. Det er essentielt at lytte og acceptere livet i alle dets facetter. Børnene får taletid og har frihed til at fremføre deres meninger og holdninger, og er desuden med til at fremme den gode diskussion. Respekt, rummelighed og forståelse for hinanden er nøgleord i mødet med andre mennesker.

Ansvarlighed

Tag ansvar – tag ansvar…
På Aalborg Friskole er der en forventning til alle om at være rummelig og nysgerrig på hinanden. Vi har et ansvar for, at alle trives i det store fællesskab på tværs af årgange. Derfor har vi også en skoleven-ordning på tværs af årgangene som vi vægter højt. Her er det Blå gruppes ansvar for deres mindre skolevenner, der er i højsædet. Herudover tager Blå gruppe på Introtur og skolerejser, hvor de i den grad bruger deres ansvars- og fællesskabsfølelse. Vi har også et to-ugers scenekunst-projekt, hvor børnene i fællesskab er med til at skabe en sceneproduktion, hvor alle bidrager med sit. Der er desuden elevdemokrati, hvor man kan ytre sig, og deltage i/ påvirke de beslutninger, der må være på skolen.

Glæde

Livet skal nydes!
I Blå gruppe, hvor presset fra omverdenen (karakterer og fremtidsvalg) fylder mere og mere, har vi stor fokus på trivslen hos den enkelte elev samt klassens fællesskab. Vores elever skal være glade for at komme i skole og mærke at være en del af et større fællesskab, både i klassen og det fællesskab, vi har på hele skolen.

Som de ældste elever på skolen har eleverne også et ansvar for at være rollemodeller for skolens andre elever – bl.a. i deres søskende-klasser. Vi vægter relationerne mellem gruppens lærere og elever højt og stræber efter, at den enkelte elev føler anerkendelse og tryghed i det daglige samarbejde.

Fritters værdier

Fritters værdier

Nysgerrighed

I Fritter er det vigtigt for os at arbejde med nysgerrighed på forskellige niveauer, Vi sætter rammerne så der er aktiviteter, værksteder og leg som kan skabe næring til børnenes medfødte nysgerrighed. Derudover prøver vi med vores tilgang til børnene at have tiden til at guide og støtte børnene i deres undren og eksperimenterende udfoldelser.

Fordybelse

Hvis rammerne for nysgerrighed er til stede, er fordybelsen ikke langt væk, det er her flow tilstanden finder sted og børnene glemmer tid og sted. Fordybelsen finder sted i alt fra legen hvor fjendens base skal indtages med skum sværdet over hovedet i fuld rustning, til det fine penselstrøg i en kreativ proces, til legen i hulen hvor sten og pinde bliver medspiller for at konstruktionen holder, til fodboldkampen hvor afhængigheden af hinanden, er vigtig for at opnå det ønskede resultat.

Kritisk sans

I vores tilgang til børnene prioriterer vi at have tid og åbenhed over for de kritiske tanker, også dem der rækker ud over skolens matrikel. Vi afholder Fredagssamling i Fritter hver fredag, nogen gange er det for rød og gul gruppe sammen andre gange hver for sig. Det gør vi for at få en snak om ugen der er gået, samt hvad der er på tapetet for den kommende uge. Derudover er det sted hvor børnene har en stemme, mest af alt ift. hvad indholdet om eftermiddagen kunne være, men der gives også plads til mere generel undren.

Ansvarlighed

Vi arbejder med ansvarlighed bl.a. på den måde at vi inddrager børnene i såvel praktiske elementer af dagens gøremål, men også i form af de roller børnene får i udfoldelsen af aktiviteter og værksteder, så børnene ser sig som en del af fællesskabet, men også at de yder noget til det fællesskab, altså en ansvarliggørelse af børnene. Dette gør sig også gældende i vores tilgang til konflikthåndtering hvor børnene selv skal være en del af at løse konflikterne med støtte og guidning fra de voksne. I takt med at børnene bliver ældre er det vigtigt for os vi giver frihed og muligheder under ansvar, det at kunne lave aftaler med børnene, giver mulighed for at de kan få lov til mere.

Glæde

Hvis glæde får plads og lov til, at være den overskyggende følelse, i måden vi er sammen på, har vi et rigtig godt udgangspunkt for, at skabe trygge rammer for børnene og deres udvikling. Det handler om måden vi møder hinanden på, med humor, smil og oprigtig glæde ved at være en del af netop dette fællesskab. Der er selvfølgelig også plads til alle de andre følelser, da de er ligeså vigtige i børnenes udvikling, men hvis der er en følelse vi gerne vil dyrke er det glæde.
Har du spørgsmål til indmeldelse af dit barn, så hjælper vi gerne – giv os et kald på tlf. 98 14 70 33